Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Advokatbyrån är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävskontroll.

Som advokatbyrå behandlar vi personuppgifter för

att genomföra obligatorisk jävskontroll, att i förekommande fall utföra penningtvättskontroll, att utföra och administrera uppdraget, att tillvarata dina intressen, redovisnings-och faktureringsändamål.

Dessa uppgifter behandlas i enlighet med artikel 6.1 i Dataskyddsförordningen (2016/679/EG).

Personuppgifter till utomstående lämnas inte ut i annat fall än då det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, det inom ramen för ett särskilt uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, det är nödvändigt för att advokatbyrån ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller för de fall advokatbyrån anlitar utomstående tjänsteleverantör som utför uppdrag för vår räkning. Advokatbyrån kan komma att lämna ut uppgifterna till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud i de fall det är nödvändigt för att tillvara ta dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar oss enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller längre tid om det av ärendets natur är påkallat.

Information om hur vi använder personuppgifter, som rör dig, har du rätt att kostnadsfritt begära ut. Sådana uppgifter som är felaktiga kommer vi att, antingen på eget initiativ eller på din begäran, radera eller begränsa behandlingen av.

Det är din rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål, och få ta del av dina personuppgifter i maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Om du bor eller arbetar utomlands kan du vända dig till tillsynsmyndigheten i det landet.

För frågor rörande vår personuppgiftsbehandling går det bra att kontakta advokatbyrån (se uppgifter på kontaktsidan).

 

sv_SE